Artikel 1.

Het lidmaatschap wordt van kracht als de aanvraag hiervoor door Kliniekbon is ontvangen en de eenmalige bijdrage daarvoor is bijgeschreven op de rekening van Krachtkoop.

Kliniekbon stuurt per e-mail een bevestiging van het lidmaatschap dat tevens als factuur dient voor de eenmalige bijdrage.

Na het verzenden van de aanvraag voor het lidmaatschap is er een bedenktijd van 21 dagen. Gedurende deze periode kan het lidmaatschap kostenloos worden geannuleerd. Wanneer de eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap al betaald was, dan wordt deze binnen 30 dagen na de annulering weer teruggestort.

Het lidmaatschap eindigt door een e-mail te verzenden naar info@kliniekbon.nl met het verzoek om het lidmaatschap stop te zetten. Kliniekbon stuurt per e-mail een bevestiging van de opzegging van het lidmaatschap.

Wanneer iemand na de opzegging van het lidmaatschap opnieuw lid wil worden van Kliniekbon moet deze persoon opnieuw de eenmalige bijdrage daarvoor betalen.

De eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap wordt uitsluitend teruggegeven in specifieke situaties die in deze voorwaarden staan beschreven. In alle andere gevallen bestaat geen recht op teruggave.

Artikel 2.

Leden van Kliniekbon hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van een behandeling als zij minimaal een jaar geleden daarvoor een specifiek lidmaatschap hebben afgesloten.

Leden van Kliniekbon met een algemeen lidmaatschap hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van alle behandelingen als dat algemene lidmaatschap minimaal een jaar geleden is afgesloten.

Leden van Kliniekbon hebben recht op een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe leden (aanbrengvergoeding).

De tegemoetkoming in de kosten van een behandeling geldt uitsluitend voor klinieken die voor die behandeling op de site staan vermeld en als voldaan is aan alle voorwaarden genoemd in artikel 3.

Onder de kosten van een behandeling zijn ook begrepen de kosten van vervolgbehandelingen om het gewenste definitieve resultaat te bereiken, mits het lidmaatschap (nog) van kracht is.

De tegemoetkoming geldt ook voor nieuwe behandelingen in de (nabije) toekomst die nodig zijn omdat het resultaat van de vorige behandeling(en) is uitgewerkt, mits het lidmaatschap (nog) van kracht is.

Artikel 3.

Naast het lidmaatschap moet aan alle voorwaarden worden voldaan die hieronder staan vermeld.

Het eerste contact met de kliniek moet zijn gelegd door een aanvraag via de site van Kliniekbon of door een aanvraag via de vergelijkingssite van Kliniekbon voor de betreffende behandeling.

Het lid stuurt binnen een maand na de behandeling een kopie van de factuur van de kliniek naar Kliniekbon. Dat kan per gewone post (Koperwiekweg 13, 3403 ZT IJsselstein) of door de factuur te scannen en vervolgens te mailen naar info@kliniekbon.nl

Uit de factuur moet duidelijk blijken dat het lid de behandeling heeft ondergaan, wat de kosten van de behandeling zijn, en wanneer de behandeling is verricht.

Zodra er 3 maanden na de behandeling zijn verstreken geeft het lid zijn of haar beoordeling van de kliniek via de site Kliniekbeoordeling en zijn of haar ervaring met de behandeling via de site Kliniekervaring. Hierdoor krijgt het lid tevens recht op een korting bij een verblijf in een luxe hotel voor twee personen.

De kliniek moet haar verplichtingen jegens Kliniekbon zijn nagekomen.

Artikel 4.

Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats aan het einde van de vierde maand na de behandeling als aan alle voorwaarden van artikel 3 is voldaan.

Wanneer zeker is dat de kliniek niet haar verplichtingen jegens Kliniekbon zal nakomen, vervalt het recht op de tegemoetkoming. In dat geval wordt de bijdrage voor het lidmaatschap teruggegeven.

Artikel 5.

De hoogte van de eenmalige bijdragen voor de specifieke lidmaatschappen voor de afzonderlijke behandelingen en de hoogte van de eenmalige bijdrage voor een algemeen lidmaatschap staan op de site vermeld. Kliniekbon behoud zich het recht voor om voor nieuwe lidmaatschappen deze bedragen aan te passen.

De vergoedingen voor het aanbrengen van nieuwe leden voor specifieke lidmaatschappen en voor algemene lidmaatschappen staan op de site vermeld. De aanbrengvergoedingen bedragen minimaal 1/3 deel van de eenmalige bijdragen voor het lidmaatschap.

Artikel 6.

De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling staan per behandeling en per kliniek vermeld op de site.

De minimale tegemoetkoming bedraagt 5 % van de kosten van de behandeling. De hoogte van het uiteindelijke percentage is afhankelijk van het aantal specifieke lidmaatschappen dat voor die behandeling is afgesloten op het moment dat de behandeling wordt ondergaan. De staffel die daarvoor wordt gehanteerd staat op de site vermeld.

Kliniekbon behoud zich het recht voor om op grond van marketingtechnische redenen de staffel aan te passen voor toekomstige tegemoetkomingen.

Kliniekbon garandeert een ondergrens in de tegemoetkoming van twee keer de hoogte van de eenmalige bijdrage voor het specifieke lidmaatschap van die behandeling.

Leden hebben ook recht op de tegemoetkoming als de behandeling geheel of gedeeltelijk door een ziektekostenverzekeraar gedekt wordt.

Artikel 7.

Leden hebben recht op terugstorting van de eenmalige bijdrage in de onderstaande situaties. Terugstorting vindt steeds plaats binnen 30 dagen nadat het bewijs voor die situatie is ontvangen. Met het oog op het recht op toekomstige tegemoetkomingen en het recht op de aanbrengvergoedingen wordt het lidmaatschap zelf in deze situaties gehandhaafd (tenzij deze door het lid expliciet wordt opgezegd, zie artikel 1).

Leden kunnen via een andere organisatie een groter voordeel behalen dan met het lidmaatschap van Kliniekbon. Dit moet worden aangetoond met een kopie van de factuur voor de behandeling waaruit het grotere voordeel blijkt.

Leden met een specifiek lidmaatschap kunnen geen voordeel behalen omdat gebleken is dat zij voor de betreffende behandeling ongeschikt zijn als gevolg van een bepaalde medische eigenschap. Dit moet worden aangetoond met een e-mail van een bij Kliniekbon aangesloten kliniek waaruit dit blijkt. Hierbij behoeft de medische eigenschap zelf niet genoemd te worden gelet op de privacy.

Het aantal organisaties die voor de behandeling samenwerken met Kliniekbon is lager dan vijf en de behandeling wordt gedaan bij een kliniek die niet bij een van die organisaties is aangesloten. Het ondergaan van de behandeling moet worden aangetoond met een kopie van de factuur daarvoor.

Leden kunnen geen voordeel behalen met het lidmaatschap omdat zij met het oog op een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar verplicht zijn te kiezen voor een kliniek die niet met Kliniekbon samenwerkt. Deze situatie moet worden aangetoond door een kopie van de factuur waar de behandeling uit blijkt, een kopie van een stuk van de ziektekostenverzekeraar waar de verplichte klinieken uit blijken, en een kopie van het stuk waaruit blijkt dat het lid bij die ziektekostenverzekeraar verzekerd is.

Artikel 8.

Leden van Kliniekbon hebben niet de verplichting om een behandeling te ondergaan.

Leden van Kliniekbon die besluiten de behandeling niet te ondergaan of besluiten om de behandeling te ondergaan bij een kliniek waarvoor geen tegemoetkoming wordt uitbetaald hebben geen recht op teruggave van de eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap behoudens de in deze voorwaarden vermelde specifieke gevallen.

Artikel 9

De gegevens van leden die voor het lidmaatschap worden vastgelegd betreffen uitsluitend naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve aan de kliniek waarvoor een lid een aanvraag indient via de site van Kliniekbon. Verder wordt aan klinieken uitsluitend infomatie over het aantal leden gegeven.

Kliniekbon zal de gegevens niet gebruiken voor het verzenden van reclame of nieuwsbrieven in welke vorm en op welke wijze dan ook. Van belang zijnde zaken zullen op de site(s) van Kliniekbon worden vermeld.

Kliniekbon zal de gegevens uitsluitend gebruiken om indien nodig met leden te communiceren over de dienstverlening van Kliniekbon en over de daaraan gekoppelde rechten en plichten.

Artikel 10.

Leden zijn op de hoogte van het feit dat kwaliteitsklinieken geen 100 % garantie kunnen geven dat een behandeling het gewenste resultaat geeft en dat (al dan niet ernstige) complicaties niet kunnen worden uitgesloten. Leden sluiten Kliniekbon dan ook nadrukkelijk uit van iedere aansprakelijkheid voor de resultaten en gevolgen van de behandeling.

Kliniekbon werkt samen met klinieken die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Kliniekbon baseert zich daarbij uitsluitend op de beschikbare informatie over de uitkomsten van door derden verricht onderzoek en door derden afgegeven kwalificaties voor de kliniek en het daar werkend personeel. Kliniekbon verricht hiernaar geen eigen onderzoek. Kliniekbon maakt dan ook een nadrukkelijk voorbehoud voor onjuist of onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek door derden dan wel ten onrechte afgegeven kwalificaties door derden en voor fouten in de beschikbare informatie daarover. Leden sluiten Kliniekbon nadrukkelijk uit van iedere aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van deze mogelijke tekortkomingen.

Kliniekbon gaat zorgvuldig te werk als het gaat om de informatie op haar site over de behandelingen en over de klinieken waarmee zij samenwerkt. Kliniekbon maakt een voorbehoud voor fouten die desondanks kunnen optreden en voor wijzigingen die ons nog niet bekend zijn geworden of door klinieken nog niet zijn doorgegeven. Leden sluiten Kliniekbon uit van iedere aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden in de informatie mits er geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van de kant van Kliniekbon.

Artikel 11.

Leden die een klacht hebben over de dienstverlening van Kliniekbon kunnen deze kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@kliniekbon.nl of een brief te sturen naar Kliniekbon, Koperwiekweg 13, 3403 ZT in IJsselstein.

Kliniekbon streeft ernaar om de klacht binnen 14 dagen af te handelen.

Indien de standpunten van het lid en van Kliniekbon uiteen blijven liggen wordt het geschil voorgelegd aan een Geschillencommissie. De uitspraak van deze commissie is bindend voor het lid en voor Kliniekbon. De eventuele kosten van deze bemiddeling worden gelijk verdeeld over beide partijen.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Kliniekbon
Koperwiekweg 13
3403 ZT IJsselstein

e-mail: info@kliniekbon.nl
KvK nummer 30216435