Behandelingen waarbij rimpels worden bestreden door deze op te vullen kunnen worden onderverdeeld in behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke vulmiddelen en die waarbij gebruik wordt gemaakt van permanente vulmiddelen. Om het gewenste resultaat  te behouden zijn bij het gebruik van tijdelijke vulmiddelen steeds vervolgbehandelingen noodzakelijk.

De stoffen worden via een heel fijn naaldje geïnjecteerd. De behandeling is niet pijnlijk maar in overleg met de persoon die de behandeling ondergaat kan deze onder verdoving plaatsvinden. De verdoving wordt dan of via een verdovende crème aangebracht op de huid of er wordt een verdovend middel toegevoegd aan het vulmiddel dat via de injecties wordt ingebracht.

Behandelingen kunnen afhankelijk van het te behandelen gebied een kwartier tot een half uur in beslag nemen. Sommige technieken nemen echter meer tijd in beslag.

Voor alle technieken geldt dat er met injecties wordt gewerkt. Voor alle injecties geldt dat er bijwerkingen op korte termijn kunnen optreden zoals rode stipjes, zwellingen, roodheid en infecties (koorts). Deze bijwerkingen verdwijnen vaak weer spontaan. Vanwege de mogelijke kleine bloedingen mogen rond de behandeling geen bloedverdunnende middelen worden gebruikt zoals alcohol en aspirine.

Onderstaand leest u meer informatie over de diverse technieken voor opvulling van rimpels en de daarbij horende aandachtspunten.

Rimpelbehandeling met tijdelijke vulmiddelen

Na een behandeling met tijdelijke vulmiddelen is het resultaat meestal direct zichtbaar. Voor het behalen van het gewenste resultaat kan het nodig zijn om de behandeling één of meerdere malen te herhalen binnen een korte periode.

De gebruikte tijdelijke vulmiddelen zijn afbreekbaar. Het lichaam voert de stoffen weer af zodat na verloop van tijd het effect is uitgewerkt. Voor een blijvend resultaat zijn dus altijd vervolgbehandelingen noodzakelijk. De periode gedurende welke het resultaat zichtbaar blijft hangt sterk af van het gebruikte vulmiddel en varieert van enkele maanden tot enkele jaren.

Als tijdelijk vulmiddel kunnen vele uiteenlopende stoffen worden gebruikt die veelal onder bepaalde merknamen beschikbaar zijn. Er worden ook steeds weer nieuwe producten ontwikkeld. Veel voorkomende (merk)namen zijn:

Resoplast, Rofilan, Reviderm, Dermalive, Esthélis, Beautical, Restylane, Radiesse, Isogel, Hylaform, Perlane, BioInBlue, Evolence, Juvederm, Surgiderm, Laresse, Visagel.

Belangrijke aandachtspunten bij het gebruik van tijdelijke vulmiddelen zijn:

 • Voor bepaalde stoffen die gebruikt worden zoals collageen kunt u allergisch zijn. Het is in dat geval verstandig om middels een proefinjectie na te gaan of er een allergische reactie optreedt. Er moet ongeveer vier weken worden gewacht om een allergische reactie te kunnen uitsluiten. Bij een allergische reactie wordt de huid rood, pijnlijk en opgezwollen of ontstaat jeuk.
 • Tussen de diverse producten bestaat een groot verschil als het gaat om de periode dat het resultaat zichtbaar blijft.
 • Veel middelen worden nog maar enige tijd toegepast. Zelfs als het om zogenaamde lichaamseigen materialen gaat kan over de mogelijke nadelige effecten op de lange termijn nog geen uitsluitsel worden gegeven.
 • Informeer altijd naar de periode dat het middel al gebruikt wordt (ook internationaal) en welke ervaringen daarbij zijn opgedaan op het gebied van het te behalen resultaat en de mogelijke bijwerkingen.
 • Welk product het meest geschikt is hangt sterk af van de soort rimpels die behandeld moeten worden. Voor een objectief advies hierover van een kliniek is het dan ook van belang dat deze beschikt over voldoende middelen/methoden om steeds de meest geschikte methode of het meest geschikte middel te kunnen gebruiken.

Rimpelbehandeling met permanente vulmiddelen

U dient zich er bewust van te zijn dat permanente vulmiddelen zoals bijvoorbeeld Bio-Alcamid niet verboden zijn in Nederland maar wel grote risicos op verminking kennen, en dus zeer omstreden zijn. Daarom worden deze permanente fillers tegenwoordig in veel klinieken niet meer gebruikt. Onderstaand lichten wij een en ander verder toe.

Bij deze techniek worden middelen geïnjecteerd die niet door het lichaam worden geaccepteerd. Als gevolg hiervan worden de ingebrachte stoffen ingekapseld met bindweefsel. Dit bindweefsel zorgt er enerzijds voor dat de geïnjecteerde stoffen op de juiste plek blijven en anderzijds dat de rimpel daardoor nog wat verder wordt opgevuld. Deze situatie verandert verder niet zodat het effect permanent is.

Het proces van inkapseling neemt gemiddeld zon zes weken in beslag. Pas daarna wordt dus het resultaat van de behandeling (volledig) zichtbaar.

Voor een optimaal resultaat zijn vaak meerdere behandelingen nodig zijn. Dit kan te maken hebben met het aantal en de diepte van de rimpels maar het houdt meestal ook verband met het feit dat het resultaat van de behandeling pas na zes weken volledig zichtbaar is. Om te voorkomen dat er teveel wordt geïnjecteerd en er dan door het gevormde bindweefsel bultjes gaan ontstaan wordt er meestal “ondervuld” en het resultaat daarvan eerst afgewacht. In één of meerdere nabehandelingen wordt dan het resultaat verder geoptimaliseerd.

De belangrijkste complicatie bij het gebruik van permanente vulmiddelen is dat er teveel, te vaak, te oppervlakkig of met te korte tussenpoos geïnjecteerd wordt waardoor (verharde) ophopingen en bulten ontstaan. Of het ingebrachte product gaat zwerven en blijft dus niet op de plek waar het bedoeld is. Deze complicaties geven voor de persoon een dramatisch resultaat.

Soms verdwijnen de knobbels spontaan of na een behandeling met medicijnen. Als dit echter geen effect heeft moeten ze operatief verwijderd worden waardoor littekens kunnen ontstaan.

Uiteraard kan de kans hierop kleiner zijn indien de kliniek uitsluitend werkt met in dit opzicht veilige procedures en ervaren artsen voor deze techniek. Maar erkende organisaties zoals de Consumentenbond, ZKN, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg pleiten ervoor dat het gebruik van permanente vulmiddelen wordt verboden vanwege de bovengenoemde risicos. Veel klinieken hebben dat verbod niet afgewacht en bieden de behandelingen met permanente fillers niet meer aan.

De middelen die gebruikt worden zijn onder diverse (merk)namen op de markt. Veel voorkomende namen zijn daarbij Aquamid, Artecoll, Bio-Alcamid, PMS/ISP, PMMA.

Combinaties van permanente met tijdelijke vulmiddelen

Het nadeel van permanente vulmidden is dat het resultaat pas na een aantal weken tot maanden zichtbaar wordt. Daarom worden soms permanente vulmiddelen aangevuld met tijdelijke vulmiddelen. Deze laatste zorgen voor een direct resultaat. Tegen de tijd dat deze stoffen door het lichaam weer zijn afgevoerd is het resultaat van de permanente vulmiddelen zichtbaar. Artecoll is een voorbeeld van een dergelijke combinatie.

De keuze tussen tijdelijke en permanente vulmiddelen

Het voordeel van permanente vulmiddelen is natuurlijk dat het resultaat blijvend is zodat u niet steeds voor een vervolgbehandeling terug hoeft te komen. Tegelijkertijd schuilt in deze onomkeerbaarheid van permanente vulmiddelen ook het grote nadeel namelijk dat het resultaat niet goed beheersbaar is en de kans op complicaties vrij groot.

Voor veel klinieken is de genoemde onomkeerbaarheid en het risico van het gebruik van permanente vulmiddelen voldoende reden om uitsluitend met tijdelijke vulmiddelen te werken. De voordelen daarvan zijn dan:

 • U kunt alle opties openhouden voor wat betreft nieuwe behandelingen en bijvoorbeeld overstappen naar een meer op uw situatie toegesneden product of profiteren van nieuwe verbeterde technieken.
 • Indien het resultaat niet optimaal is of zelfs ongewenst dan weet u dat dit toch slechts tijdelijk is en kan hiermee bij de vervolgbehandeling rekening worden gehouden.

Voor tijdelijke vulmiddelen geldt wel net als voor permanente vulmiddelen dat over de eventuele nadelige effecten op de lange termijn nog relatief weinig bekend is.

Rimpelbehandeling met New Fill/Sculptra

Een afzonderlijke vermelding verdient de rimpelbehandeling met Sculptra (voorheen New Fill). De vloeistof die geïnjecteerd wordt is al na drie dagen weer afgebroken maar het stimuleert de aanmaak van nieuw collageen waardoor de huid ter plekke verdikt. Het resultaat van een behandeling is na drie tot vier weken zichtbaar. Om het optimale resultaat te bereiken kunnen drie tot vier behandelingen nodig zijn met een tussentijd van 4 tot 6 weken. Het resultaat blijft één tot drie jaar in stand.

De gebruikte vloeistof is biologisch afbreekbaar en gebaseerd op polymelkzuur. Het bevat geen dierlijke stoffen en kan geen allergie veroorzaken.

De behandeling met Sculptra/New Fill kan ook complicaties geven. Zo kan de verdikking van de huid te sterk zijn met bultjes en zwellingen tot gevolg. Ook kan de huid dan paarsblauw gaan verkleuren. Deze bijwerkingen worden vaak pas later zichtbaar. Het gebruik van bepaalde medicamenten kan deze ongewenste reacties bovendien stimuleren.

De kans op een te sterke verdikking van de huid kan worden verkleind door een juiste injectietechniek en een voorzichtige dosering. Het is namelijk nooit zeker hoeveel collageen er door het lichaam wordt aangemaakt.

Over mogelijke nadelig effecten op de lange termijn is nog weinig kennis beschikbaar.

Rimpelbehandeling met behulp van lipofilling

Bij Lipofilling wordt voor het opvullen van de rimpels gebruik gemaakt van lichaamseigen vet. Hiertoe wordt onder plaatselijke verdoving vetweefsel weggehaald van een bepaalde plek in het lichaam (meestal de onderbuik). Dit vetweefsel wordt dusdanig bewerkt dat alleen levende vetcellen overblijven die vervolgens worden geïnjecteerd om de rimpels te vullen. Ook het injecteren vindt onder plaatselijke verdoving plaats. Na de behandeling ontstaan zwellingen en blauwe verkleuringen op de behandelde gebieden. Ook kan de huid rood en gevoelig zijn. Deze bijwerkingen trekken binnen 3 tot 14 dagen weg. De behandeling heeft uiteraard direct effect maar pas na het wegtrekken van de zwellingen en verkleuringen kan het resultaat goed beoordeeld worden. De totale behandeling kan enkele uren in beslag nemen.

Het gebruiken van lichaamseigen vet zorgt ervoor dat de behandeling relatief veilig is en er geen afstotingsreacties ontstaan. Verder is het gunstig dat onder de vetcellen die geïnjecteerd worden zich ook stamcellen bevinden. Deze kunnen op termijn de kwaliteit van de huid verbeteren door herstel van littekens/acnehuid en een betere elasticiteit.

Na 1 tot 2 jaar zal een groot deel van het ingebrachte vet door het lichaam weer zijn afgevoerd, niet als afstotingsreactie maar als gevolg van de normale werking van het lichaam. Voor een blijvend resultaat zal daarom de behandeling enige keren herhaald moeten worden. Hoe vaak een vervolgbehandeling nodig is hangt uiteraard sterk af van de persoonlijke eisen wat betreft het te behouden deel van het resultaat.

Het resultaat van lipofilling kan verstoord worden indien de behandelde persoon nadien veel in gewicht toeneemt. Dan kunnen de overgebrachte vetcellen meegroeien. Eventueel kan dit dan weer bijgewerkt worden.

Isolagen

Isolagen is een nieuwe techniek op het gebied van rimpelbehandelingen door middel van opvulling. Bij deze techniek wordt een klein stukje huid achter het oor weggehaald en naar een laboratorium gestuurd. Hier worden patiënteigen collageenproducerende cellen gekweekt. Na ongeveer drie maanden zijn er voldoende cellen aangemaakt die vervolgens tijdens enkele behandelingen worden geïnjecteerd in de te behandelen gebieden. Op deze plekken wordt daardoor de collageenproductie gestimuleerd hetgeen zorgt voor het verdwijnen van de rimpels. Dit proces neemt wel enige tijd in beslag en het effect is dan ook pas na maanden zichtbaar. Uiteraard treden er geen afstotingsreacties op. Het effect van de behandeling is langdurig en kan gedurende zeven jaar of langer aanhouden.

De Isolagen behandeling mag alleen worden uitgevoerd door artsen die speciaal zijn geselecteerd en getraind door of namens Isolagen dat een Amerikaans bedrijf is.

Specifieke vragen aan de kliniek voor rimpelbehandelingen middels opvulling

In verband met het te behalen resultaat, de mogelijke complicaties en de algehele veiligheid van de behandeling zijn naast de algemene kwaliteitswaarborgen van de kliniek (zoals ZBC of ZKN keurmerk) de onderstaande specifieke vragen van belang om te stellen aan de kliniek die de rimpels gaat vullen:Welke statistieken kan men geven over de behaalde resultaten en de bijwerkingen van de gekozen methode of het gekozen middel?

 • Wordt voor iedere patiënt een nieuw flesje of spuitje gebruikt?
 • Is het aantal technieken en middelen die de kliniek kan bieden voldoende om u objectief te kunnen adviseren over de meest geschikte behandeling?
 • Heeft het gebruikte middel een CE-markering?
 • Zijn er plaatsen waar meer bijwerkingen zijn te verwachten dan normaal?
 • Worden de behandelingen uitsluitend door geregistreerde artsen uitgevoerd die voldoende kennis en ervaring hebben met de specifiek toe te passen injecteertechniek?