Kliniekbon is van mening dat een cosmetische ingreep of een ooglaserbehandeling uitsluitend door een kliniek gedaan moet worden die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Het gaat per slot van rekening wel om uw lichaam en uw ogen.

Nu krijgt u bij geen enkele kliniek 100 % garantie, maar door te kiezen voor een kwaliteitskliniek vergroot u in belangrijke mate de kans op een aanvaardbaar resultaat van uw behandeling en verkleint u de risico’s daarvan.

Kliniekbon wil het kwaliteitsbesef zowel bij de mensen die een behandeling overwegen als bij de klinieken stimuleren. Daarom ontvangen leden van Kliniekbon een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling als zij kiezen voor een kwaliteitskliniek die met Kliniekbon samenwerkt.

U vindt deze klinieken door links in het menu op een behandeling te klikken en vervolgens op het blauwe vlak “Klinieken”. U kunt daar ook per kliniek verdere informatie vinden waaronder de kwaliteitsaspecten waaraan de kliniek voldoet.

De onderstaande links geven een overzicht van de kwaliteitseisen die wij hanteren. Wij baseren ons hierbij uitsluitend op publicaties, onderzoeken, en afgegeven kwalificaties van daartoe bevoegde instanties. Door op een link te klikken kunt u daar een toelichting op lezen.

» Is de kliniek opgenomen in het zorgregister van IGZ?

» Is de kliniek een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)?

» Heeft de kliniek het ZKN keurmerk?

» Heeft de kliniek het ISO certificaat?

» Komt de kliniek goed uit de (meest recente) test van de Consumentenbond?

» Is er een samenwerking met een of meerdere zorgverzekeraars?

» Aanvullende eisen kwaliteit ooglaseren en lensimplantaties

» Aanvullende eisen kwaliteit plastische chirurgie

» Aanvullende eisen kwaliteit rimpelbehandelingen

» Aanvullende eisen kwaliteit tanden bleken

» Aanvullende eisen kwaliteit gebitscorrecties

» Aanvullende eisen kwaliteit permanent ontharen

» Aanvullende eisen kwaliteit haartransplantaties

Is de kliniek opgenomen in het zorgregister van IGZ?

Door een recente wijziging van de wet is er eindelijk een verplichte registratie voor prive-klinieken die behandelingen verrichten welke niet onder de verzekerde zorg vallen. Het gaat dus om prive-klinieken die cosmetische ingrepen en refractiechirurgie (ooglaserbehandelingen en lensimplantaties) aanbieden.

Uiterlijk 1 september 2022 moeten deze klinieken zich inschrijven in dit register. Vanaf die datum zal het register ook voor iedereen openbaar zijn via de website van het zorgregister. Alle vestigingen en locaties van de kliniek moeten worden geregistreerd. Klinieken die niet voldoen aan de registratieplicht riskeren een boete van maximaal 33.500 Euro per verplichte registratie.

De verplichte registratie geldt ook voor een Zelfstandig Behandel Centrum indien daar naast de verzekerde zorg ook cosmetische behandelingen of refractiechirurgie worden aangeboden.

Aan de registratie zelf zijn overigens geen enkele garanties verbonden wat betreft de kwaliteit van de kliniek. Maar het zorgregister zorgt er wel voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg meer zicht krijgt op de prive-klinieken die onder haar toezicht vallen.

Kliniekbon werkt uitsluitend samen met klinieken die in het zorgregister zijn opgenomen.

Is de kliniek een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC)?

Een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) is een prive-kliniek die van de overheid een vergunning heeft gekregen om behandelingen aan te bieden die onder de verzekerde zorg vallen. Het is als het ware een klein ziekenhuis maar dan gefinancierd met private middelen en vaak gespecialiseerd in bepaalde behandelingen die als dagbehandeling worden aangeboden. Om een vergunning te krijgen moeten er minimaal twee medische specialisten samenwerken.

Nu bieden veel zelfstandige behandelcentra naast de verzekerde zorg ook cosmetische behandelingen of refractiechirurgie aan (ooglaseren en lensimplantaties). Het feit dat zij dit als ZBC doen biedt een voordeel als het gaat om de kwaliteit, omdat een ZBC aan dezelfde regels is gebonden als een (gewoon) ziekenhuis. Deze regels gelden voor alle behandelingen die een ZBC verricht dus ook voor de (cosmetische) behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen.

Het is een prettige gedachte dat de overheid op deze wijze de kwaliteit bewaakt van een cosmetische behandeling of een ooglaserbehandeling die verricht wordt in een ZBC.

Kliniekbon werkt uitsluitend samen met klinieken die een ZBC zijn of het ZKN keurmerk hebben (zie hieronder), dan wel aan beide eisen voldoen.

Heeft de kliniek het ZKN keurmerk?

Veel prive-klinieken zijn geen Zelfstandig Behandel Centrum omdat zij uitsluitend cosmetische behandelingen aanbieden en geen verzekerde zorg. Als gevolg daarvan is er voor deze prive-klinieken geen wettelijke regelgeving die de kwaliteit van deze klinieken kan bewaken.

Er is daarom behoefte aan een afzonderlijk keurmerk dat bepaalde waarborgen kan bieden voor de kwaliteit van de kliniek.

Dit keurmerk is er gekomen in de vorm van het ZKN keurmerk. ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Het is dus een keurmerk dat alleen Nederlandse prive-klinieken kunnen krijgen. Een onafhankelijk instituut (KIWA) gaat na of de kliniek aan alle eisen voldoet om in aanmerking te komen voor het ZKN keurmerk. Nadat het keurmerk is toegekend wordt bovendien jaarlijks getoetst of de kliniek ook blijft voldoen aan de gestelde eisen. Als dat niet het geval is wordt het keurmerk weer ingetrokken.

Met het ZKN keurmerk voldoet een prive-kliniek aan de strenge eisen van kwaliteit die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen. Hierbij moet u denken aan zaken als:

  • Bevoegdheid en deskundigheid van het medisch personeel
  • Veiligheid van de apparatuur
  • Infectiepreventie

Voor meer informatie over de criteria die gehanteerd worden voor het keurmerk kunt u kijken op de site van ZKN.

Kliniekbon werkt alleen samen met klinieken die het ZKN keurmerk hebben of een ZBC zijn, dan wel aan beide eisen voldoen.

Heeft de kliniek het ISO certificaat?

Toenemende concurrentie en maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit die instellingen en bedrijven bieden. Ook prive-klinieken merken dit en willen dan ook zo veel mogelijk voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Klinieken die het ISO certificaat hebben ontvangen zijn door een erkend bureau onderzocht op de kwaliteit van met name de organisatorische aspecten van hun dienstverlening. Beoordeeld wordt of mensen en middelen doelmatig worden ingezet en processen goed worden beheerst. Het doel hiervan is om de beoogde klanttevredenheid zo veel mogelijk te waarborgen. Het ISO certificaat is gebaseerd op een internationale norm voor de kwaliteit van organisaties.

Het idee hierachter is even simpel als belangrijk: in een goed georganiseerde kliniek is de kans op fouten geringer c.q. worden deze sneller opgemerkt zodat procedures kunnen worden aangescherpt. Ook al wordt de medische kwaliteit van de cosmetische behandelingen zelf niet direct getoetst, indirect biedt een goede organisatie ook ondersteuning op dat punt.

Een afgegeven certificaat is drie jaar geldig. Jaarlijks wordt de kliniek door de certificerende instantie getoetst om te beoordelen of nog steeds aan de ISO norm wordt voldaan. Na drie jaar vindt een herkeuring plaats die bepaalt of het ISO certificaat weer voor drie jaar kan worden toegekend.

Kliniekbon werkt alleen samen met klinieken die het ISO certificaat in bezit hebben.

Komt de kliniek goed uit de (meest recente) test van de Consumentenbond?

Geregeld worden klinieken gevraagd om mee te doen aan een onderzoek van de Consumentbond. In het verleden zijn er al meerdere onderzoeken geweest. Deze zijn steeds gericht op een bepaalde cosmetische behandeling.

Niet alle cosmetische ingrepen zijn op deze wijze door de Consumentbond aan een onderzoek onderworpen. Maar wanneer een kliniek voor een bepaalde behandeling goed scoort zegt dat vaak ook iets over de kwaliteit van de kliniek als geheel en dus over de kwaliteit van de andere behandelingen die aangeboden worden.

Voor de behandelingen die door de Consumentenbond zijn onderzocht werkt Kliniekbon uitsluitend samen met klinieken die de meest recente test goed hebben doorstaan.

Voor de behandelingen die (nog) niet zijn onderzocht door de Consumentenbond geldt dat Kliniekbon niet samenwerkt met klinieken die slecht scoren op een van de behandelingen die wel getest zijn.

Is er een samenwerking met een of meerdere zorgverzekeraars?

Sommige prive-klinieken hebben een samenwerking met een of meerdere zorgverzekeraars op het gebied van cosmetische ingrepen of refractiechirurgie (ooglaseren en lensimplantaties).

De samenwerking van de zorgverzekeraar met een kliniek kan zijn:

  • De zorgverzekeraar verwijst haar polishouders naar de kliniek voor bepaalde behandelingen
  • De zorgverzekeraar vergoedt bepaalde behandelingen die de kliniek uitvoert
  • De polishouders ontvangen een korting op de reguliere prijs voor bepaalde behandelingen

Wanneer een kliniek een bepaalde samenwerking heeft met een zorgverzekeraar, dan mag dat als een teken van kwaliteit gezien worden. Zorgverzekeraars zullen immers hun goede naam alleen aan klinieken verbinden als zij van mening zijn dat de kwaliteit daarvan toereikend is.

Kliniekbon werkt uitsluitend samen met klinieken die een dergelijke samenwerking hebben.

Aanvullende eisen kwaliteit ooglaseren en lensimplantaties

Kliniekbon werkt alleen samen met klinieken voor ooglaseren en klinieken voor lensimplantaties waar door NOG erkende refractiechirurgen de behandelingen uitvoeren. De titel NOG refractiechirurg moet een veilige en deskundige ooglaserbehandeling of lensimplantatie waarborgen. Voor meer informatie kunt u naar de site van NOG

Daarnaast eist Kliniekbon dat klinieken zowel ooglaserbehandelingen als lensimplantaties aanbieden zodat een objectieve advisering is gewaarborgd.

Aanvullende eisen kwaliteit plastische chirurgie

Voor de behandelingen die vallen onder plastische chirurgie werkt Kliniekbon alleen samen met klinieken waar erkende plastische chirurgen werken die lid zijn van NVEPC. De leden van NVEPC zijn erkende plastische chirurgen die BIG geregistreerd zijn en lid van NVPC, maar die bovendien minimaal 3 jaar werkervaring hebben met cosmetische chirurgie als gespecialiseerd onderdeel van de plastische chirurgie. Om naar de site van NVEPC te gaan klik hier.

Voor neuscorrecties en oorcorrecties geldt een extra eis van Kliniekbon namelijk dat de plastisch chirurg tevens KNO arts is. Dit vanwege de complexiteit van de neus en van het oor.

Voor kincorrecties geldt de extra eis dat de plastisch chirurg tevens kaakchirurg is, dan wel dat er in ieder geval een kaakchirurg werkzaam is in de kliniek die door de plastische chirurgen geraadpleegd kan worden.

Aanvullende eisen kwaliteit rimpelbehandelingen

Voor de rimpelbehandelingen werkt Kliniekbon alleen samen met klinieken waar minimaal 1 dermatoloog werkzaam is en de behandelingen worden uitgevoerd door de dermatoloog dan wel onder zijn of haar leiding door erkende huidtherapeuten.

Tevens eist Kliniekbon dat de klinieken geen rimpelbehandelingen (meer) aanbieden waarbij rimpels worden opgevuld met behulp van permanente vulmiddelen. Dit vanwege de onvoorspelbaarheid van het resultaat en de risico’s.

Aanvullende eisen kwaliteit tanden bleken

Voor het bleken van tanden werkt Kliniekbon alleen samen met klinieken die naast het bleken van tanden ook andere cosmetische gebitscorrecties aanbieden.

Aanvullende eisen kwaliteit gebitscorrecties

Voor de samenwerking met klinieken voor cosmetische gebitscorrecties eist Kliniekbon aanvullend uiteraard dat alleen erkende tandartsen de behandelingen uitvoeren, maar ook dat er in de kliniek minimaal 1 erkende implantoloog werkzaam is.

Daarnaast moet het gaan om een kliniek waar de cosmetische gebitscorrecties de hoofdactiviteit vormen van de tandzorg die geboden wordt. Dat betekent dat niet wordt samengewerkt met tandartspraktijken waar hoofdzakelijk de reguliere tandzorg wordt geboden, en af en toe ook cosmetische gebitscorrecties worden verricht bij de eigen klanten.

Aanvullende eisen kwaliteit permanent ontharen

Voor de klinieken die permanent ontharen aanbieden geldt de aanvullende eis dat in de kliniek een dermatoloog of een huidtherapeut werkzaam is die de behandelingen verricht dan wel de begeleiding van de behandelingen verzorgt.

Aanvullende eisen kwaliteit haartransplantaties

Kliniekbon werkt alleen met klinieken die zich uitsluitend op haartransplantaties toeleggen en dus geen andere cosmetische behandelingen aanbieden.

Daarnaast mogen alleen BIG geregistreerde artsen met een aanvullende opleiding of training voor haartransplantaties de behandeling verrichten.